הסאגה התקשורתית בין מבקר עיריית טבריה, בני אליהו, לבין עיריית טבריה והעומד בראשה עולה שלב נוסף. בשבוע שעבר מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, שלח מכתב לראש העירייה, זוהר עובד, לפיו הוא מעניק לאליהו צו הגנה לפי סעיף 45 ג (א).
בשבוע שעבר נשלח מכתב לאליהו על ידי מנכ"ל העירייה, יעקב זיגדון, בו הוא מודיע לו, כי "לאור עמדת הממונה על המחוז במשרד הפנים, העירייה רואה בך כעובד הנמצא בחל"ת (חופשה ללא תשלום) החל מיום 30 באפריל 2009". במכתב אחר כתב המנכ"ל לאליהו, כי "עליך להעביר למשרדי עוד היום את מפתחות רכבך, וכן את מכשיר הפלאפון שברשותך. לידיעתך נתתי הוראה שלא לכבד את הדלקן ברכב שהועמד לרשותך".
כתוצאה מהמכתבים האלה, פנה אליהו למבקר המדינה והסביר לו את מצבו. האחרון לא היסס והחליט להפעיל את החוק שאומר, כי "נציב תלונות הציבור רשאי להעניק כל צו שיימצא לנכון ולצודק, לרבות צו זמני, כדי להגן על זכויות העובד, בשים לב לתפקודו הראוי של הגוף שבו הוא עובד".
כמו כן, שיגר לינדנשטראוס מכתב לעובד ובו כתב: "בשים לב למכלול נסיבות העניין וכדי להגן על זכויותיו של מר אליהו עד למיצוי הברור בתלונתו שבנדון, החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף, להעניק צו זמני כדלקמן: הריני מצווה בזה, כי עיריית טבריה תימנע מלפגוע בסמכויותיו, במעמדו, בזכויותיו ובתנאי העסקתו של בני אליהו ותמשיך להעסיקו בתפקידו כמבקר העירייה, זאת עד למתן כל צו או החלטה אחרת על ידי".
לאחר התערבות מבקר המדינה ופנייתה של עו"ד שלומית לוידר, סגנית בכירה ממשרד מבקר המדינה, אל הממונה על המחוז, יוסף ברון, השיב ברון כי "כפי שאת רואה, אין במכתבי כל נקיטת עמדה, לפיה כביכול 'יש לראות במר בנימין אליהו, עובד הנמצא בחל"ת החל מיום 30.4.09' כפי שכתב מנכ"ל העירייה מר יעקב זיגדון. יתרה מזאת, בסעיף 2 למכתבי הבהרתי במפורש, כי בית הדין לא התייחס בגזר דינו למקרה שמר בני אליהו לא ימלא אף אחת מהמשרות שהוצאו לו על ידי בית הדין, וכי יש לפנות בעניין זה לקבלת ייעוץ משפטי בהתאם. לאור האמור לעיל, האמור במכתבו של מר זיגדון אינו עולה בקנה אחד עם האמור במכתבי".
עו"ד יונה סירוטה המייצגת את אליהו אמרה בתגובה, כי "המסמכים מדברים בעד עצמם והם מעידים כאלף מונים על מעשים חמורים ביותר, מעשים לא חוקיים של העירייה וראש העירייה העומד בראשה. התנהלות העירייה לאורך כל הדרך, לא שונה מההתנהלות כפי שזו עולה מהמסמכים. אני מאמינה כי מבקר המדינה יעשה את תפקידו נאמנה, והערעור בבית הדין יוציא את הצדק לאור".
ראש העירייה, זוהר עובד, אמר בתגובה: "פנינו במכתב למשרד הפנים בדרישה לכך שמבקר העיירה יסיים את העבודה לצמיתות ברשות המקומית, זאת על פי התייעצות של היועץ המשפטי של העירייה, ועל פי פסק דין שניתן בבית הדין למשמעת של הרשויות. עד שתינתן החלטה סופית בעניין הוגש צעד זמני בו הוא ימשיך לעבוד ברשות. עיריית טבריה שלחה למבקר המדינה את הטיעונים שלה בנושא, וכרגע התהליך נמצא בעיון אצל מבקר המדינה.
"יש לציין, כי למבקר המדינה לא קיימת הזכות להתערב בנושאים אלה. אנחנו פעלנו מתוקף הסמכות שניתנה בהחלטת בית הדין למשמעת של הרשויות, שמהווה שווה ערך לבית משפט מחוזי".
מהעירייה נמסר: "נדגיש כי צו מבקר המדינה הינו זמני לחלוטין. התייחסותנו נשלחה לנציב תלונות הציבור ובימים הקרובים תתקבל החלטה סופית בעניין. מכל מקום, יובהר כי על פי גזר הדין של בית הדין למשמעת מבקר העירייה פסול לצמיתות מלכהן כמבקר עיריית טבריה".